Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Naised aitavad Jeesust Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas
 ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need kaksteist
 olid temaga

ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest
 ja haigustest: Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest seitse
 kurja vaimu oli välja läinud,

ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja
 palju teisi, kes neid aitasid oma varaga.

Tähendamissõna külvajast Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse
 juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga:

„Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes
 osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle.

Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei
 olnud niiskust.

Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad
 lämmatasid selle.

Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see
 sajakordselt vilja.” Seejärel ta hüüdis: „Kel kõrvad on kuulda,
 kuulgu!”

Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab.
Jeesus ütles: „Teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi,
 aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad
 vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks.


  See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna.
Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja
 võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks.

Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna
 rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt, üürikest aega nad usuvad, ent
 kiusatuse ajal taganevad ära.

Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent
 edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende
 vili ei saa küpseks.

Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja
 heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad.

Tähendamissõna lambist Aga ükski, kes on süüdanud lambi, ei kata seda astjaga kinni
 ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambijalale, et tuppa astujad
 näeksid valgust.

Sest midagi ei ole peidetut, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka
 midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks.

Pidage siis silmas, kuidas te kuulete! Sest kellel on, sellele
 antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta
 arvab enesel olevat.”

Tõeline sugulus Siis tulid Jeesuse juurde tema ema ja ta vennad, kuid ei saanud
 temaga rahvahulga tõttu kokku.

Ja talle teatati: „Sinu ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad
 sind näha.”

Aga Jeesus kostis: „Minu ema ja mu vennad on need, kes
 Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.”

Jeesus vaigistab tormi Ühel päeval aga sündis, et Jeesus ja ta jüngrid astusid paati
 ja tema ütles neile: „Sõitkem üle järve vastaskaldale!” Ja nad asusid teele.

Aga purjetamise ajal jäi ta magama. Ja järvel tõusis
 tuulispea ja uhtis paadi vett täis ning nad olid hädaohus.

Siis nad astusid tema juurde, äratasid ta üles ja ütlesid:
 „Õpetaja, Õpetaja, me hukkume!” Tema tõusis, sõitles tuult ja
 veemöllu ja need vaibusid ning järv jäi vaikseks.

Jeesus ütles neile: „Kus on teie usk?” Aga nemad lõid kartma ja
 imestasid, öeldes üksteisele: „Kes küll tema on, et ta käsutab
 ka tuuli ja vett ning need kuulavad tema sõna?”

Jeesus ajab välja rüvedad vaimud Ja nad purjetasid gerasalaste maale, mis on Galilea vastaskaldal.
Aga kui Jeesus astus maale, juhtus talle vastu üks linnast
 tulnud mees, kel oli kuri vaim. Ammust ajast ei kandnud ta enam
 riideid ega elanud majas, vaid surnuhaudades.

Aga Jeesust nähes hakkas ta karjuma, heitis tema ette maha ja
 hüüdis valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, Kõigekõrgema
 Jumala Poeg? Ma anun sind, ära mind piina!”

Jeesus oli käskinud rüvedat vaimu inimesest välja minna. See
 oli ju teda kaua aega vaevanud, ja meest oli ahelatega seotud ja
 pandud jalaraudu, aga iga kord oli ta kiskunud köidikud katki ja kuri
 vaim oli teda kihutanud tühermaile.

Jeesus aga küsis temalt: „Mis su nimi on?” Tema ütles:
 „Leegion.” Sest temasse oli läinud palju kurje vaime.

Ja need palusid Jeesust, et ta ei käsiks neid sügavikku minna.
Aga seal oli suur seakari mäe peal söömas. Ja nad palusid
 teda, et ta annaks neile loa minna nende sisse, ja Jeesus andis neile
 loa.

Kui kurjad vaimud sellest inimesest olid välja läinud, läksid nad
 sigadesse. Ja kari sööstis järsakult järve ning uppus.

Aga kui karjased nägid, mis oli sündinud, põgenesid nad ja
 kuulutasid sellest linnas ja maal.

Siis inimesed tulid juhtunut vaatama. Kui nad tulid
 Jeesuse juurde ja leidsid inimese, kellest kurjad vaimud olid
 välja läinud, rõivastatult ja selge aruga Jeesuse jalgade ees istumas,
 lõid nad kartma.

Ja pealtnägijad kuulutasid neile, kuidas kurjadest vaimudest
 vaevatu oli pääsenud.

Ja kõik Gerasa ümbruskonna elanikud palusid Jeesust, et ta
 läheks ära nende juurest, sest suur kartus oli neid vallanud. Siis
 astus Jeesus paati ning pöördus tagasi.

Mees aga, kellest kurjad vaimud olid välja läinud, anus Jeesust, et
 ta tohiks jääda temaga. Ent Jeesus saatis ta minema ja ütles:

„Pöördu tagasi oma koju ja jutusta, mida kõike Issand sulle on
 teinud!” Ja mees läks ja kuulutas mööda kogu linna, mida kõike Jeesus
 temale oli teinud.

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab veritõbise naise Aga kui Jeesus tagasi pöördus, võttis teda vastu rahvahulk, sest
 nad kõik ootasid teda.

Ja vaata, tuli mees, nimega Jairus, ta oli sünagoogi ülem.
 Ja ta langes Jeesuse jalge ette ning palus teda tulla oma koju,

sest tal oli üksainus tütar, umbes kaksteist aastat vana, ja
 see oli suremas.
 Aga Jeesuse sinnaminekul tungles rahvahulk tema ümber.

Ja üks naine, kes oli veritõves olnud kaksteist aastat ja
 arstide peale ära kulutanud kogu oma vara, ning keda ükski ei olnud
 suutnud terveks teha,

see tuli Jeesuse selja taha ja puudutas ta kuue palistust. Ja
 otsekohe lakkas ta verejooks.

Ja Jeesus küsis: „Kes puudutas mind?” Aga kui kõik eitasid,
 ütles Peetrus: „Õpetaja, rahvahulgad lausa tungivad su peale ja
 rõhuvad sind.”

Aga Jeesus ütles: „Keegi puudutas mind, sest ma tundsin väge
 enesest välja minevat.”

Kui naine nägi, et ta ei saa varjule jääda, tuli ta
 värisedes ja langes Jeesuse ette maha ja kuulutas kogu rahva ees,
 mis põhjusel ta oli Jeesust puudutanud ja kuidas ta otsekohe oli paranenud.

Jeesus aga ütles naisele: „Tütar, sinu usk on su päästnud, mine
 rahuga!”

Kui ta alles rääkis, tuli keegi sünagoogi ülema perest ja
 ütles: „Su tütar on surnud, ära tülita enam Õpetajat!”

Aga seda kuuldes Jeesus vastas Jairusele: „Ära karda, usu
 ainult, ja ta pääseb!”

Kui ta siis läks majja, ei lasknud ta kedagi endaga
 koos sisse tulla peale Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning lapse isa ja ema.

Kõik nutsid ja halisesid tütarlapse pärast. Aga
 Jeesus ütles: „Ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab!”

Ja nad naersid tema üle, teades, et tütarlaps on surnud.
Aga Jeesus hüüdis tüdruku käest kinni võttes: „Tütarlaps, ärka
 üles!”

Ja vaim pöördus tüdrukusse tagasi ja ta tõusis otsekohe üles. Ja Jeesus
 käskis talle süüa anda.

Ja tütarlapse vanemad olid jahmunud; aga Jeesus keelas neid
 kellelegi seda rääkimast, mis oli sündinud.