Piibel.NET
EsraEsra
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Esra tuleb koos kaaslastega Jeruusalemma Need olid perekondade peamehed ja need suguvõsakirjades olijad,
 kes kuningas Artahsasta valitsemisajal koos minuga Paabelist teele
 läksid:

Piinehasi poegadest Geersom, Iitamari poegadest Taaniel, Taaveti
 poegadest Hattus, Sekanja poeg;

Parosi poegadest Sakarja ja koos temaga sada viiskümmend
 suguvõsakirjas olnud meest;

Pahat-Moabi poegadest Eljoenai, Serahja poeg, ja koos temaga
 kakssada meest;

Sekanja poegadest: Jahasieli poeg ja koos temaga kolmsada meest;
Aadini poegadest Ebed, Joonatani poeg, ja koos temaga viiskümmend
 meest;

Eelami poegadest Jesaja, Atalja poeg, ja koos temaga
 seitsekümmend meest;

Sefatja poegadest Sebadja, Miikaeli poeg, ja koos temaga
 kaheksakümmend meest;

Joabi poegadest Obadja, Jehieli poeg, ja koos temaga kakssada
 kaheksateist meest;

Baani poegadest Selomot, Joosifja poeg, ja koos temaga sada
 kuuskümmend meest;

Beebai poegadest Sakarja, Beebai poeg, ja koos temaga
 kakskümmend kaheksa meest;

Asgadi poegadest Joohanan, Hakkatani poeg, ja koos temaga sada
 kümme meest;

Adonikami poegadest viimastena tulnud - nende nimed olid Elifelet,
 Jeiel ja Semaja, ja koos nendega kuuskümmend meest;

Bigvai poegadest Uutai ja Sabbud ja koos nendega seitsekümmend
 meest.

Ma kogusin nad jõe äärde, mis Ahava poole voolab, ja me olime
 seal kolm päeva leeris; aga kui ma vaatlesin rahvast ja preestreid,
 siis ei leidnud ma seal ühtegi Leevi poegadest.

Siis ma läkitasin peamehed Elieseri, Arieli, Semaja, Elnatani,
 Jaaribi, Elnatani, Naatani, Sakarja ja Mesullami ning õpetajad
 Joojaribi ja Elnatani

ning käskisin neid minna Iddo juurde, kes oli peamees Kaasifja
 paikkonnas; ma panin neile suhu sõnad, mis nad pidid rääkima Iddole
 ja tema vennale, kes asusid Kaasifja paikkonnas, et nad saadaksid
 meile teenreid meie Jumala koja jaoks.

Ja nad saatsid meile, kuna meie Jumala hea käsi oli meie peal,
 ühe aruka mehe, Iisraeli poja Leevi poja Mahli poegadest, Seerebja,
 tema pojad ja vennad - kaheksateist meest;

ja Hasabja ja koos temaga Jesaja, Merari poegadest, tema vennad
 ja nende pojad - kakskümmend;

ja templisulastest, keda Taavet ja vürstid olid pannud leviite
 teenima, kakssada kakskümmend templisulast, kõik nimeliselt mainitud.

Ja ma kuulutasin seal Ahava jõe ääres paastu, et me alandaksime
 iseendid oma Jumala ees ja paluksime temalt õnnelikku teekonda
 enestele ja oma lastele ja kogu oma varale.

Sest mul oli häbi kuningalt küsida sõjaväge ja ratsanikke, et
 need kaitseksid meid teekonnal vaenlaste vastu, vaid me rääkisime
 kuningaga ja ütlesime: „Meie Jumala käsi on heana kõigi peal, kes
 teda otsivad, aga tema võim ja viha on kõigi vastu, kes tema
 hülgavad.”

Nõnda me paastusime ja otsisime selles asjas abi oma Jumalalt,
 ja tema kuulis meie palvet.

Ja ma valisin ülemaist preestreist kaksteist, lisaks Serebja,
 Hasabja ja koos nendega kümme nende vendadest.

Siis ma vaagisin neile hõbeda ja kulla ja riistad, tõstelõivu
 meie Jumala kojale, mis kuningas ja tema nõuandjad ja vürstid ning
 kogu seal olev Iisrael olid andnud.

Ma vaagisin neile kätte kuussada viiskümmend talenti hõbedat,
 saja talendi eest hõberiistu ja sada talenti kulda;

kakskümmend kuldkarikat, tuhat adarkoni väärt, ja kaks hästi
 hiilgavat vaskriista, kallid nagu kuld.

Ja ma ütlesin neile: „Teie olete pühitsetud Issandale,
 nõndasamuti on pühitsetud ka riistad; hõbe ja kuld on vabatahtlik and
 Issandale, teie vanemate Jumalale.

Valvake ja hoidke neid, kuni te need vaete ülemate preestrite
 ja leviitide ning Iisraeli perekondade peameeste ees Jeruusalemmas
 Issanda koja kambritesse!”

Siis võtsid preestrid ja leviidid vastu vaetud hõbeda ja kulla
 ning riistad, et viia need Jeruusalemma meie Jumala kotta.

Ja me läksime Ahava jõe äärest teele esimese kuu
 kaheteistkümnendal päeval, et minna Jeruusalemma; meie Jumala käsi oli
 meie peal ja ta päästis meid vaenlaste ja teeröövlite käest.

Ja me tulime Jeruusalemma ning viibisime seal kolm päeva.
Aga neljandal päeval vaeti hõbe ja kuld ning riistad meie
 Jumala kotta, preester Meremoti, Uurija poja kätte; ja koos temaga
 oli Eleasar, Piinehasi poeg; ja koos nendega olid leviidid Joosabad,
 Jeesua poeg, ja Nooadja, Binnui poeg.

Kõik loeti ja vaeti üle ja kõik, mis vaeti, pandi siis kirja.
Vangist tulnud asumiselesaadetud ohverdasid põletusohvriks
 Iisraeli Jumalale kaksteist härjavärssi kogu Iisraeli eest,
 üheksakümmend kuus jäära, seitsekümmend seitse oinastalle ja
 kaksteist patuohvri sikku - kõik põletusohvriks Issandale.

Ja nad andsid kuninga käsu üle kuninga asehaldureile ja
 maavalitsejaile siinpool Frati jõge, ja need aitasid rahvast ning
 Jumala koda.