Piibel.NET
EsraEsra
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Võõrad naised ja lapsed saadetakse ära Ja kui Esra nõnda palvetas ja tunnistas, nuttes ja maha heites
 Jumala koja ees, kogunes tema juurde väga suur kogudus Iisraelist,
 mehi, naisi ja lapsi; sest rahvaski nuttis suurt nuttu.

Ja Sekanja, Jehieli poeg Eelami poegadest, rääkis ning ütles
 Esrale: „Me oleme truuduseta olnud oma Jumala vastu ja oleme võtnud
 võõraid naisi maa rahvaste hulgast. Aga veel nüüdki on Iisraelil
 selles asjas lootust.

Tehkem nüüd oma Jumalaga leping, et me saadame ära kõik naised
 ja kes neist on sündinud, vastavalt Issanda ja nende otsusele, kes
 kardavad meie Jumala käsku; ja seda tehtagu Seaduse põhjal.

Tõuse üles, sest see on sinu asi, aga meiegi oleme sinuga! Ole
 kindel ja tegutse!”

Siis Esra tõusis ja vannutas preestreid, leviite ja
 kogu Iisraeli, et nad teeksid selle sõna järgi; ja nad andsid vande.

Ja Esra tõusis Jumala koja esiselt ning läks Joohanani, Eljasibi
 poja kambrisse; ta läks sinna, ei söönud leiba ega joonud vett, sest
 ta leinas vangisolnute jumalavallatuse pärast.

Ja kõigile vangisolnuile kuulutati Juudas ja Jeruusalemmas, et
 nad koguneksid Jeruusalemma,

aga kes kolme päeva jooksul ei tule, vastavalt vürstide ja
 vanemate otsusele, selle kogu varandus pannakse vande alla ja ta ise
 eraldatakse vangide kogudusest.

Siis kogunesid kõik Juuda ja Benjamini mehed Jeruusalemma
 kolmandaks päevaks, mis oli üheksanda kuu kahekümnes päev; ja kõik rahvas
 istus Jumala koja väljakul, värisedes selle asja ja vihmahoogude pärast.

Ja preester Esra tõusis ning ütles neile: „Te olete olnud
 jumalavallatud ja olete enestele võtnud võõraid naisi, lisades nõnda
 Iisraelile süüd!

Aga nüüd tunnistage seda Issandale, oma vanemate Jumalale, ja
 tehke tema tahtmist: lahutage endid maa rahvaist ja võõrastest
 naistest!”

Ja kogudus vastas ning ütles suure häälega: „Meie kohus on
 teha nõnda, nagu sa oled öelnud!

Aga rahvast on palju, ja on vihmaaeg, nõnda et väljas ei saa
 seista. Ka ei ole see ühe või kahe päeva töö, sest me oleme selles
 asjas rohkesti üle astunud.

Meie vürstid esindagu nüüd tervet kogudust, ja kõik,
 kes on meie linnades võtnud võõrad naised, peavad tulema määratud
 aegadel, ja koos nendega iga linna vanemad ja kohtumõistjad, kuni
 meie Jumala tuline viha selle asja pärast meist on ära pöördunud!”

Ainult Joonatan, Asaeli poeg, ja Jahseja, Tikva poeg, astusid
 üles selle vastu, ning Mesullam ja leviit Sabbetai toetasid neid.

Aga vangisolnud tegid nõnda, ja preester Esra valis mehi,
 perekondade peamehi, vastavalt nende perekondadele, kõiki nimeliselt
 nimetades; ja need istusid maha kümnenda kuu esimesel päeval seda
 asja uurima.

Ja esimese kuu esimesel päeval said nad valmis kõigi meestega,
 kes olid enestele võtnud võõrad naised.

Preestrite poegadest, kes olid võtnud võõrad naised, leiti:
 Jeesua, Joosadaki poja poegadest ja tema vendadest: Maaseja, Elieser,
 Jaarib ja Gedalja,

kes andsid käe, et nad saadavad ära oma naised; ja nende süü
 eest oli süüohvriks üks jäär;

ja Immeri poegadest: Hanani ja Sebadja;
ja Haarimi poegadest: Maaseja, Eelija, Semaja, Jehiel ja Ussija;
ja Pashuri poegadest: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netaneel,
 Joosabad ja Elasa.

Ja leviitidest: Joosabad, Simei, Kelaaja, see on Keliita,
 Petahja, Juuda ja Elieser.

Ja lauljaist: Eljasib; ja väravahoidjaist: Sallum, Telem ja Uuri.
Ja Iisraelist: Parosi poegadest: Ramja, Jissija, Malkija,
 Miijamin, Eleasar, Malkija ja Benaja;

ja Eelami poegadest: Mattanja, Sakarja, Jehiel, Abdi, Jeremot
 ja Eelija;

ja Sattu poegadest: Eljoenai, Eljasib, Mattanja, Jeremot,
 Saabad ja Asiisa;

ja Beebai poegadest: Joohanan, Hananja, Sabbai ja Atlai;
ja Baani poegadest: Mesullam, Malluk, Adaja, Jaasub, Seal ja
 Jeremot;

ja Pahat-Moabi poegadest: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja,
 Mattanja, Betsalel, Binnui ja Manasse;

ja Haarimi poegadest: Elieser, Jissija, Malkija, Semaja, Siimeon,
Benjamin, Malluk ja Semarja;
ja Haasumi poegadest: Matnai, Mattatta, Saabad, Elifelet,
 Jeremai, Manasse ja Simei;

ja Baani poegadest: Maadai, Amram, Uuel,
Benaja, Beedja, Keluuhi,
Vanja, Meremot, Eljasib,
Mattanja, Matnai, Jaasai,
Baani, Binnui, Simei,
Selemja, Naatan, Adaja,
Maknadbai, Saasai, Saarai,
Asarel, Selemja, Semarja,
Sallum, Amarja, Joosep;
ja Nebo poegadest: Jeiel, Mattitja, Saabad, Sebina, Jaddai,
 Joel ja Benaja.

Need kõik olid võtnud võõrad naised, ja osa neist naistest oli
 sünnitanud lapsi.