Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Nõdrausuliste kohtlemisest Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma
 jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks.

Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema
 ülesehitamiseks.

Kristuski ei taotlenud iseenesele meelepärast, vaid
 nagu on kirjutatud: „Nende teotamised, kes sind teotavad, on
 langenud minu peale.”

Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile
 õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu
 oleks lootust.

Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, et te
 mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt,

et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie
 Issanda Jeesuse Kristuse Isa.

Üleskutse ühtsuseks Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on
 meid vastu võtnud Jumala kirkuseks.

Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks
 Jumala tõe pärast - esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -,

et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu
 on kirjutatud:
 „Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele.”


  Ja taas ta ütleb:
 „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!”


  Ja taas:
 „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!”


  Ja Jesaja ütleb taas:
 „Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!”


  Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga
 usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!

Pauluse kavatsustest Mu vennad, ma olen veendunud, et te
 olete täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka
 üksteist manitseda.

Kohati olen ma teile üsna julgesti kirjutanud,
 nagu teile meeldetuletuseks, toetudes Jumala poolt mulle antud armule
 -

olla Kristuse Jeesuse teener paganate seas, tehes Jumala
 evangeeliumi preestritööd, et paganate ohver oleks meelepärane,
 Püha Vaimu läbi pühitsetud.

Ma võin siis Kristuses Jeesuses kiidelda sellest,
 mis on Jumalast,

sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida
 Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja
 teoga,

tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi,
 nii et ma, alustades Jeruusalemmast ja liikudes ümberringi
 Illüüriani, olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule
 viinud.

Aga ma olen endale pidanud auasjaks mitte kuulutada
 evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ei
 ehitaks teiste poolt pandud alusele,

vaid nagu on kirjutatud:
 „Need, kellele ei ole temast midagi kuulutatud, näevad ja need, kes ei ole kuulnud, hakkavad mõistma.”


  Seepärast ongi mind palju kordi takistatud teie juurde
 tulemast.

Et mul nüüd ei ole aga neil aladel enam kohta ja ma olen
 nii palju aastaid igatsenud tulla teie juurde,

siis Hispaaniasse reisides loodan ma teid näha ja teie
 saatel jõuda sinna, kui ma
 esmalt olen teie keskel end natuke kosutanud.

Aga nüüd ma lähen Jeruusalemma püha rahvast abistama.
Makedoonial ja Ahhaial on olnud meeltmööda üht-teist
 jagada osaduseanniks vaestele Jeruusalemma pühade seas.

Neile on see olnud meelepärane. Ka on nad nende
 võlglased, sest kui paganad on saanud osa nende vaimulikest andidest,
 siis on ka nende kohus teenida neid aineliselt.

Kui ma siis sellega olen valmis saanud ja selle
 vilja neile ustavalt üle andnud, tulen ma teie kaudu Hispaaniasse.

Aga ma tean, et teie juurde tulles tulen ma Kristuse rohke
 õnnistusega.

Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse
 Kristuse läbi ja Vaimu armastuse läbi võitlema koos minuga
 palvetes Jumala poole minu eest,

et ma pääseksin uskmatute käest Juudamaal ja et
 mu teenistus Jeruusalemma heaks oleks pühadele meelepärane

ning et ma Jumala tahtel võiksin rõõmuga tulla teie juurde ja koos
 teiega leiaksin hingamist.

Aga rahu Jumal olgu teie kõikidega! Aamen.