Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
19Siimeoni suguharu pärisosa Teine liisk langes Siimeonile, siimeonlaste suguharule
 nende suguvõsade kaupa; ja nende pärisosa tuli juudalaste
 pärisosa keskele.

Neile said pärisosaks: Beer-Seba, Seba, Moolada,
Hasar-Suual, Baala, Esem,
Eltolad, Betuul, Horma,
Siklag, Beet-Markabot, Hasar-Suusa,
Beet-Lebaot ja Saaruhen - kolmteist linna ja nende külad;
Ain, Rimmon, Eter ja Aasan - neli linna ja nende külad;
siis kõik need külad, mis olid nende linnade ümber kuni
 Baalat-Beerini, Lõunamaa Raamani. See oli siimeonlaste suguharu
 pärisosa nende suguvõsade kaupa.

Siimeonlased said pärisosa juudalastele mõõdetud osast,
 sest juudalaste osa oli liiga suur; nii said siimeonlased oma
 pärisosa nende pärisosa keskel.

Sebuloni suguharu pärisosa Kolmas liisk langes sebulonlastele nende suguvõsade kaupa,
 ja nende pärisosa maa-ala ulatus kuni Saaridini.

Nende piir tõuseb lääne suunas Maralasse, riivab
 Dabbesetti ja jõge, mis on ida pool Jokneami.

Ida suunas, päikesetõusu poole, pöördub piir Saaridist
 Kislot-Taabori maa-alale ja jätkub Daberatti ja tõuseb
 Jaafiasse.

Sealt kulgeb see ida suunas, päikesetõusu poole,
 Gat-Heeferisse, Eet-Kaasinisse, ja suundudes Rimmonisse, pöördub
 Neasse.

Siis läheb piir põhja poolt Hannatoni ja ta lõpp on
 Jiftah-Eeli orus.

Kattat, Nahalal, Simron, Jidala ja Beet-Lehem - kaksteist
 linna ja nende külad.

See oli sebulonlaste pärisosa nende suguvõsade kaupa, need
 linnad ja nende külad.

Issaskari suguharu pärisosa Neljas liisk langes Issaskarile, issaskarlastele nende
 suguvõsade kaupa:

nende maa-alal olid: Jisreel, Kesullot, Suunem,
Hafaraim, Siion, Anaharat,
Daaberat, Kisjon, Ebes,
Remet, Een-Gannim, Een-Hadda ja Beet-Passes.
Ja piir riivab Taaborit, Sahasimat ja Beet-Semesit, ja
 nende maa-ala lõpp on Jordani ääres - kuusteist linna ja nende
 külad.

See oli issaskarlaste suguharu pärisosa nende suguvõsade
 kaupa, linnad ja nende külad.

Aaseri suguharu pärisosa Viies liisk langes aaserlaste suguharule nende
 suguvõsade kaupa:

nende maa-alal olid: Helkat, Hali, Beten, Aksaf,
Alammelek, Amad ja Misal; ja lääne pool riivab piir
 Karmelit ja Siihor-Libnatit,

pöördub siis päikesetõusu poole Beet-Daagonisse ja riivab
 Sebuloni ja Jiftah-Eeli orgu põhjas, Beet-Eemekit ja Neielit, ja
 jätkub Kaabulisse põhja pool;

Ebron, Rehob, Hammon ja Kaana kuni suure Siidonini;
siis kulgeb piir Raamasse ja kindlustatud Tüürose
 linnani; siis pöördub piir Hosasse ja selle lõpp on mere ääres,
 Aksiba maaribal;

Umma, Afek ja Rehob - kakskümmend kaks linna ja nende
 külad.

See oli aaserlaste suguharu pärisosa nende suguvõsade
 kaupa, need linnad ja nende külad.

Naftali suguharu pärisosa Kuues liisk langes naftalilastele, naftalilastele nende
 suguvõsade kaupa:

nende maa-ala algab Heelefist; Saanannimi tammest üle
 Adami-Nekebi ja Jabneeli kuni Lakkumini, ja selle lõpp on
 Jordani ääres;

siis pöördub piir lääne poole Asnot-Taaborisse, läheb
 sealt Hukkokasse ja riivab lõunas Sebuloni, läänes Aaserit ja
 päikesetõusu pool Juudat Jordani ääres;

kindlustatud linnad on: Siddim, Seer, Hammat, Rakkat,
 Kinneret,

Adama, Raama, Haasor,
Kedes, Edrei, Een-Haasor,
Jireon, Migdal-Eel, Horem, Beet-Anat ja Beet-Semes -
 üheksateist linna ja nende külad.

See oli naftalilaste suguharu pärisosa nende suguvõsade
 kaupa, linnad ja nende külad.

Daani suguharu pärisosa Seitsmes liisk langes daanlaste suguharule nende
 suguvõsade kaupa:

nende pärisosa maa-alal olid: Sora, Estaol, Iir-Semes,
Saalabbin, Ajjalon, Jitla,
Eelon, Timna, Ekron,
Elteke, Gibbeton, Baalat,
Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
Mee-Jarkoni veed ja Rakkon koos maa-alaga Jaafo kohal.
Aga kui daanlaste maa-ala läks nende käest ära, siis
 läksid daanlased ja sõdisid Lesemi vastu, vallutasid selle ja
 lõid seda mõõgateraga; ja nad pärisid selle ning elasid seal ja
 nimetasid Lesemi Daaniks, oma esiisa Daani nime järgi.

See oli daanlaste suguharu pärisosa nende suguvõsade
 kaupa, need linnad ja nende külad.

Joosua pärisosa Ja kui Iisraeli lapsed olid võtnud maa selle piiride järgi
 täiesti oma valdusesse, siis andsid nad Joosuale, Nuuni pojale,
 pärisosa eneste keskel.

Issanda käsul andsid nad temale selle linna, mida ta oli
 nõudnud - Timnat-Serahi Efraimi mäestikus. Ja tema ehitas linna
 üles ning elas seal.

Need olid pärisosad, mis preester Eleasar, Joosua, Nuuni
 poeg, ja Iisraeli laste suguharude perekondade peamehed andsid
 pärisosaks liisu läbi Issanda ees Siilos, kogudusetelgi ukse
 ees. Nõnda lõpetati maa jaotamine.