Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
28Juuda kuningas Aahas Aahas oli kuningaks saades kakskümmend aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat. Tema ei teinud, mis
 õige oli Issanda silmis, nõnda nagu tema isa Taavet,

vaid käis Iisraeli kuningate teedel ja tegi ka valatud
 kujusid baalidele.

Ja see oli tema, kes suitsutas Ben-Hinnomi orus ja laskis
 oma pojad käia läbi tule nende rahvaste jäledate tegude
 eeskujul, kelle Issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest.

Ta ohverdas ning suitsutas ohvrikünkail ja kõrgendikel ja
 iga halja puu all.

Ja Issand, tema Jumal, andis ta Süüria kuninga kätte; ja
 nad lõid teda ning võtsid temalt hulga vange ja viisid
 Damaskusesse. Ja ta anti ka Iisraeli kuninga kätte, kes
 valmistas temale suure kaotuse.

Pekah, Remalja poeg, tappis ühe päevaga Juudast sada
 kakskümmend tuhat, kõik vahvad mehed, sellepärast et nad olid
 hüljanud Issanda, oma vanemate Jumala.

Ja Sikri, Efraimi kangelane, tappis Maaseja, kuninga poja,
 ja Asrikami, kojaülema, ja Elkana, kes oli kuningast järgmine.

Ja Iisraeli lapsed viisid oma vendadelt vangi naisi, poegi
 ja tütreid - kakssada tuhat, riisusid neilt ka palju saaki ja
 viisid saagi Samaariasse.

Aga seal oli Issanda prohvet, Ooded nimi, ja tema läks vastu
 sõjaväele, kes oli teel Samaariasse, ja ütles neile: „Vaata,
 Issand, teie vanemate Jumal, on vihastunud Juuda peale ja on
 andnud nad teie kätte. Ja teie olete neid tapnud niisuguse
 vihaga, mis ulatub taevani.

Ja nüüd te mõtlete alistada Juuda ja Jeruusalemma lapsi
 endile sulaseiks ja teenijaiks. Kas pole ka teil endil süüd
 Issanda, teie Jumala ees?

Aga kuulge nüüd mind ja viige tagasi vangid, keda te olete
 võtnud oma vendadelt, muidu tabab teid Issanda tuline viha!”

Siis tõusid mõned mehed efraimlaste peameestest: Asarja,
 Joohanani poeg, Berekja, Mesillemoti poeg, Hiskija, Sallumi
 poeg, ja Amaasa, Hadlai poeg, sõjast tulijaile vastu

ja ütlesid neile: „Ärge tooge vange siia, sest te teete
 meid süüdlasteks Issanda ees, kui mõtlete lisa tuua meie
 pattudele ja süütegudele! Tõesti, meie süü on suur ja Iisraeli
 peal on tuline viha!”

Siis sõjamehed loobusid vangidest ja saagist vürstide ja
 terve koguduse ees.

Ja nimeliselt nimetatud mehed tõusid ning võtsid vangid ja
 riietasid saagist võetuga kõik, kes neist olid alasti: nad
 andsid neile riided selga ja jalatsid jalga, söötsid ja jootsid
 neid, võidsid neid ja panid eeslite selga kõik, kes olid nõrgad,
 ja viisid need Jeerikosse, Palmidelinna, nende vendade juurde.
 Seejärel tulid nad Samaariasse tagasi.

Selsamal ajal läkitas kuningas Aahas sõna Assuri
 kuningatele, et nad aitaksid teda.

Sest ka edomlased tulid jälle ja lõid Juudat ning võtsid
 vange.

Ja vilistid tungisid Juuda madalmaa ja lõunamaa linnadesse
 ning vallutasid Beet-Semesi, Ajjaloni, Gederoti, Sooko ja selle
 tütarlinnad, Timna ja selle tütarlinnad, Gimso ja selle
 tütarlinnad, ja asusid neisse.

Sest Issand alandas Juudat Iisraeli kuninga Aahase pärast,
 sellepärast et ta andis Juudamaal vaba voli korralagedusele ja
 oli truuduseta Issanda vastu.

Assuri kuningas Tiglat-Pileser aga tuli tema vastu ja
 kimbutas teda ega andnud temale toetust.

Sest kuigi Aahas rüüstas Issanda koja ning kuninga ja
 vürstide kojad ja andis Assuri kuningale, ei olnud tal sellest
 abi.

Aga isegi sel ajal, kui teda rõhuti, murdis ta üha
 truudust Issandale, seesama kuningas Aahas.

Siis ta ohverdas Damaskuse jumalatele, kes teda olid
 löönud, ja ütles: „Kuna Süüria kuningate jumalad neid aitavad,
 siis ma ohverdan neile, et nad mindki aitaksid!” Aga need saidki
 komistuseks temale ja kogu Iisraelile.

Ja Aahas kogus kokku Jumala koja riistad ja raius katki
 Jumala koja riistad; ta sulges Issanda koja uksed ja tegi
 enesele altarid igasse Jeruusalemma nurka.

Ja ta tegi igasse Juuda linna ohvrikünkaid teistele
 jumalatele suitsutamiseks ning ärritas Issandat, oma vanemate
 Jumalat.

Aga tema muud lood ja kõik tema ettevõtted, varasemad ja
 hilisemad, vaata, need on kirja pandud Juuda ja Iisraeli
 Kuningate raamatus.

Siis Aahas läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 linna, Jeruusalemma, aga teda ei viidud Iisraeli kuningate
 hauda. Ja tema poeg Hiskija sai tema asemel kuningaks.