Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
36Eesavi järeltulijad Ja need olid Eesavi, see on Edomi järeltulijad:
Eesav võttis oma naised Kaanani tütreist: Aada, hett Eeloni
 tütre, ja Oholibama, hiivlase Sibeoni poja Ana tütre,

ja Baasmati, Ismaeli tütre, Nebajoti õe.
Aada tõi Eesavile ilmale Eliifase, ja Baasmat tõi ilmale Reueli.
Ja Oholibama tõi ilmale Jeusi, Jalami ja Korahi; need olid Eesavi
 pojad, kes temale sündisid Kaananimaal.

Ja Eesav võttis oma naised, pojad ja tütred ja kõik oma pere
 hingelised, karja, kõik veoloomad ja kogu varanduse, mis ta
 Kaananimaal oli soetanud, ja läks teisele maale, ära oma venna
 Jaakobi juurest.

Sest nende varandus oli liiga suur üheskoos elamiseks, ja maa,
 kus nad võõrastena elasid, ei suutnud neid toita nende karjade
 pärast.

Ja Eesav asus elama Seiri mäestikku; Eesav on Edom.
Ja need olid Eesavi, edomlaste isa järeltulijad Seiri mäestikus:
need olid Eesavi poegade nimed: Eliifas, Eesavi naise Aada poeg,
 Reuel, Eesavi naise Baasmati poeg.

Ja Eliifase pojad olid: Teeman, Oomar, Sefo, Gatam ja Kenas.
Ja Timna oli Eesavi poja Eliifase liignaine ja tema tõi
 Eliifasele ilmale Amaleki; need olid Eesavi naise Aada
 järeltulijad.

Ja need olid Reueli pojad: Nahat, Serah, Samma ja Missa; need
 olid Eesavi naise Baasmati järeltulijad.

Ja need olid Eesavi naise Oholibama, Sibeoni poja Ana tütre
 pojad: tema tõi Eesavile ilmale Jeusi, Jalami ja Korahi.

Need olid Eesavi poegade vürstid: Eliifase, Eesavi esmasündinu
 pojad: vürst Teeman, vürst Oomar, vürst Sefo, vürst Kenas,

vürst Gatam, vürst Amalek. Need olid Eliifasest põlvnevad
 vürstid Edomimaal, need olid Aada järeltulijad.

Ja need olid Eesavi poja Reueli pojad: vürst Nahat, vürst Serah,
 vürst Samma, vürst Missa. Need olid Reuelist põlvnevad vürstid
 Edomimaal, need olid Eesavi naise Baasmati järeltulijad.

Ja need olid Eesavi naise Oholibama pojad: vürst Jeus, vürst
 Jalam, vürst Korah. Need olid Eesavi naisest, Ana tütrest
 Oholibamast põlvnevad vürstid.

Need olid Eesavi, see on Edomi järeltulijad, ja need olid nende
 vürstid.

Seiri järeltulijad Need olid horiit Seiri pojad, selle maa elanikud: Lootan,
 Soobal, Sibeon, Ana,

Diison, Eeser ja Diisan; need olid horiitide vürstid, Seiri
 pojad Edomimaal.

Ja Lootani pojad olid Hori ja Heemam; ja Lootani õde oli Timna.
Ja need olid Soobali pojad: Alvan, Maanahat, Eebal, Sefo ja
 Oonam.

Ja need olid Sibeoni pojad: Ajja ja Ana; Ana oli see, kes kõrbes
 leidis kuumaveeallikaid, kui ta karjatas oma isa Sibeoni eesleid.

Ja need olid Ana lapsed: Diison ja Oholibama, Ana tütar.
Ja need olid Diisoni pojad: Hemdan, Esban, Jitran ja Keran.
Need olid Eeseri pojad: Bilhan, Saavan ja Akan.
Need olid Diisani pojad: Uuts ja Aran.
Need olid horiitide vürstid: vürst Lootan, vürst Soobal, vürst
 Sibeon, vürst Ana,

vürst Diison, vürst Eeser, vürst Diisan. Need olid horiitide
 vürstid nende vürstide kaupa Seirimaal.

Edomi kuningad Ja need olid kuningad, kes valitsesid Edomimaal, enne kui ükski
 kuningas valitses Iisraeli laste üle:

Bela, Beori poeg, oli kuningaks Edomis, ja tema linna nimi oli
 Dinhaba.

Kui Bela suri, sai tema asemel kuningaks Joobab, Serahi poeg
 Bosrast.

Kui Joobab suri, sai tema asemel kuningaks Huusam teemanlaste
 maalt.

Kui Huusam suri, sai tema asemel kuningaks Hadad, Bedadi poeg,
 kes lõi midjanlasi Moabi väljadel; ja tema linna nimi oli Aviit.

Kui Hadad suri, sai tema asemel kuningaks Samla Masreekast.
Kui Samla suri, sai tema asemel kuningaks Saul jõeäärsest
 Rehobotist.

Kui Saul suri, sai tema asemel kuningaks Baal-Haanan, Akbori
 poeg.

Kui Baal-Haanan, Akbori poeg, suri, sai tema asemel kuningaks
 Hadar; tema linna nimi oli Pau; ja tema naise nimi oli
 Mehetabel, Mee-Sahabi tütre Matredi tütar.

Ja need olid Eesavi vürstide nimed nende suguvõsade kaupa,
 nimeliselt nende asupaikade järgi: vürst Timna, vürst Alva, vürst Jetet,

vürst Oholibama, vürst Eela, vürst Piinon,
vürst Kenas, vürst Teeman, vürst Mibsar,
vürst Magdiel, vürst Iiram. Need olid Edomi, see on Eesavi,
 edomlaste isa vürstid nende elukohtade järgi nende pärusmaal.