Piibel.NET
NehemjaNehemja
 
Eestikeelne Piibel 1997
11Vangipõlvest tulijad, kes asustati Jeruusalemma Ja rahva vürstid asusid Jeruusalemma, aga muu rahvas heitis
 liisku, et üks kümnest läheks elama Jeruusalemma, pühasse linna, ja
 üheksa teistesse linnadesse.

Ja rahvas õnnistas kõiki neid mehi, kes vabatahtlikult läksid
 elama Jeruusalemma.

Ja need olid maa peamehed, kes elasid Jeruusalemmas; aga Juuda
 linnades elas igaüks oma pärandiosas, neile kuuluvais linnades:
 iisraellased, preestrid ja leviidid, templisulased ja Saalomoni
 orjade pojad.

Jeruusalemmas elas Juuda ja Benjamini poegi. Juuda poegadest:
 Ataja, Ussija poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli Amarja poeg, kes
 oli Sefatja poeg, kes oli Mahalaleli poeg Peretsi poegadest,

ja Maaseja, Baaruki poeg, kes oli Kol-Hose poeg, kes oli Hasaja
 poeg, kes oli Joojaribi poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli seelalase
 poeg.

Kõiki Jeruusalemmas elavaid Peretsi poegi oli nelisada
 kuuskümmend kaheksa vahvat meest.

Ja need olid Benjamini pojad: Sallu, Mesullami poeg, kes oli
 Joedi poeg, kes oli Pedaja poeg, kes oli Koolaja poeg, kes oli
 Maaseja poeg, kes oli Iitieli poeg, kes oli Jesaja poeg,

ja tema järel Gabbai ja Sallai - üheksasada kakskümmend kaheksa.
Ja Joel, Sikri poeg, oli nende ülevaataja, ja Juuda, Hassenua
 poeg, oli teine linnaülem.

Preestritest: Jedaja, Joojaribi poeg, Jaakin,
Seraja, Hilkija poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli Saadoki
 poeg, kes oli Merajoti poeg, kes oli Ahituubi poeg, Jumala koja
 eestseisja,

ja nende vennad, kes toimetasid templiteenistust - kaheksasada
 kakskümmend kaks; ja Adaja, Jerohami poeg, kes oli Pelalja poeg, kes
 oli Amsi poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli Pashuri poeg, kes oli
 Malkija poeg,

ja tema vennad, perekondade peamehed - kakssada nelikümmend
 kaks; ja Amassai, Asareli poeg, kes oli Ahsai poeg, kes oli
 Mesillemoti poeg, kes oli Immeri poeg,

ja nende vennad, vahvad mehed - sada kakskümmend kaheksa;
 nende ülevaataja oli Sabdiel, Gedolimi poeg.

Ja leviitidest: Semaja, Hassubi poeg, kes oli Asrikami poeg,
 kes oli Hasabja poeg, kes oli Bunni poeg;

Sabtai ja Joosabad, leviitide peameestest, kes olid Jumala koja
 välistööde ülevaatajad;

Mattanja, Miika poeg, kes oli Sabdi poeg, kes oli palvusel
 tänulaulu alustava laulujuhataja Aasafi poeg, ja Bakbukja, tema
 vendade hulgas teisel kohal olija, ja Abda, Sammua poeg, kes oli
 Gaalali poeg, kes oli Jedutuuni poeg.

Kõiki leviite pühas linnas oli kakssada kaheksakümmend neli.
Ja väravahoidjad olid: Akkub, Talmon ja nende vennad, kes
 valvasid väravaid - sada seitsekümmend kaks.

Ja ülejäänud Iisrael, preestrid ja leviidid olid kõigis Juuda
 linnades, igaüks oma pärisosas.

Ja templisulased elasid künkal; Siiha ja Gispa olid
 templisulaste ülemad.

Ja leviitide ülevaataja Jeruusalemmas oli Ussi, Baani poeg, kes
 oli Hasabja poeg, kes oli Mattanja poeg, kes oli Miika poeg Aasafi
 poegadest, kes laulsid Jumala koja teenistusel.

Sest nende kohta oli kuninga käsk ja kindel korraldus, kes
 nimelt iga päev pidid laulma.

Ja Petahja, Mesesabeli poeg, Serahi, Juuda poja poegadest, oli
 kuninga volinik kõiges, mis rahvasse puutus.

Uuesti asustatud paigad väljaspool Jeruusalemma Ja nende põldude juures olevais asulais elas Juuda poegi
 Kirjat-Arbas ja selle tütarlinnades, Diibonis ja selle tütarlinnades,
 Jekabseelis ja selle külades,

Jeesuas, Mooladas, Beet-Peletis,
Hasar-Suualis, Beer-Sebas ja selle tütarlinnades,
Siklagis, Mekonas ja selle tütarlinnades,
Een-Rimmonis, Soras, Jarmutis,
Saanoahis, Adullamis ja nende külades, Laakises ja selle
 väljadel, Asekas ja selle tütarlinnades; nad lõid leeri üles
 Beer-Sebast Hinnomi oruni.

Ja Benjamini pojad asusid alates Gebast, Mikmasis, Ajjas,
 Peetelis ja selle tütarlinnades,

Anatotis, Noobis, Ananjas,
Haasoris, Raamas, Gittaimis,
Haadidis, Seboimis, Neballatis,
Loodis ja Oonos, Sepaorus.
Ja Juuda leviitide rühmad olid ka Benjamini maal.