Piibel.NET
Kolmas Moosese raamat3. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Aaroni poegade süü ja karistus Aga Aaroni pojad Naadab ja Abihu võtsid kumbki oma sütepanni ja
 tegid neisse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid Issanda
 ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha.

Siis läks Issanda eest välja tuli ja põletas neid, nõnda et nad surid
 Issanda ees.

Ja Mooses ütles Aaronile: „See ongi, millest Issand on rääkinud, öeldes:
 Oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au.”
 Aga Aaron vaikis.

Siis Mooses kutsus Miisaeli ja Elsafani, Aaroni lelle Ussieli
 pojad, ja ütles neile: „Astuge ligi, kandke oma vennad pühamust ära
 väljapoole leeri!”

Ja nad astusid ette ning kandsid nad koos särkidega väljapoole
 leeri, nagu Mooses oli käskinud.

Ja Mooses ütles Aaronile ja tema poegadele Eleasarile ja
 Iitamarile: „Ärge jätke oma juukseid lahti ja ärge käristage lõhki oma
 riideid, et te ei sureks ja tema viha ei tabaks tervet kogudust! Aga
 teie vennad, kogu Iisraeli sugu, nutku seda põletust, mille Issand
 süütas!

Ja ärge väljuge kogudusetelgi uksest, et te ei sureks, sest teie
 peal on Issanda võideõli!” Ja nad tegid, nagu Mooses ütles.

Korraldused preestrite käitumise kohta Ja Issand rääkis Aaroniga, öeldes:
„Veini ja vägijooke sa ei tohi juua, ei sina ega su pojad koos
 sinuga, kui te lähete kogudusetelki, et te ei sureks! See olgu teie
 sugupõlvedele igaveseks seaduseks,

et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja
 puhta vahel

ja õpetada Iisraeli lastele kõiki neid seadusi, millest Issand
 neile Moosese kaudu on rääkinud.”

Ja Mooses rääkis Aaronile ja Eleasarile ja Iitamarile,
 tema järelejäänud poegadele: „Võtke roaohver, mis Issanda
 tuleohvritest on üle jäänud, ja sööge seda hapnematult altari
 kõrval, sest see on väga püha!

Sööge seda pühas paigas, sest see on sinu ja su poegade
 seaduslik osa Issanda tuleohvritest! Minule on antud niisugune käsk.

Kõigutusrinda ja tõstesapsu aga sööge ühes puhtas paigas, sina ja
 su pojad ja tütred koos sinuga; sest need on Iisraeli laste
 tänuohvritest antud sinu ja su poegade seaduslikuks osaks.

Tõstesaps ja kõigutusrind toodagu koos tuleohvri rasvadega, et
 neid kõigutataks kõigutusohvrina Issanda ees; need olgu sinule ja su
 poegadele koos sinuga igavesti kuuluvaks osaks, nagu Issand on
 käskinud!”

Aga kui Mooses hoolsasti otsis patuohvri sikku, vaata, siis oli
 see põletatud. Siis ta vihastus Eleasari ja Iitamari, Aaroni
 järelejäänud poegade peale ning ütles:

„Mispärast te ei ole patuohvrit söönud pühas paigas? See on ju
 väga püha ja see on antud teile, et te võtaksite ära koguduse
 patusüü, toimetades neile lepitust Issanda ees.

Näe, selle verd ei ole viidud pühamusse. Te pidite seda
 kindlasti sööma pühamus, nagu ma käskisin!”

Ja Aaron ütles Moosesele: „Vaata, nad on täna ohverdanud oma
 patuohvri ja põletusohvri Issanda ees, ja ometi on mulle need asjad
 juhtunud. Kui ma täna oleksin söönud patuohvrit, kas see oleks siis Issanda
 silmis hea olnud?”

Kui Mooses seda kuulis, siis oli see hea tema silmis.