Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
23Leviitide ja preestrite jaotus ning nende kohustused Kui Taavet oli vana ja elatanud, siis ta tõstis oma poja
 Saalomoni Iisraeli kuningaks.

Ja ta kogus kokku kõik Iisraeli vürstid, preestrid ja
 leviidid.

Ja leviidid loeti ära, kolmekümneaastased ja üle selle, ja
 nende arv oli vastavalt meeste peadele kolmkümmend kaheksa
 tuhat.

„Neist olgu kakskümmend neli tuhat juhatamas töid Issanda
 kojas, ja kuus tuhat ülevaatajaiks ja kohtumõistjaiks.

Ja neli tuhat olgu väravahoidjaiks, ja neli tuhat kiitku
 Issandat mänguriistadega, mis ma kiituse tarvis olen teinud!”

Ja Taavet jaotas nad rühmadesse, vastavalt Leevi
 poegadele: Geerson, Kehat ja Merari.

Geersonlastest olid Laedan ja Simei.
Laedani pojad olid peamees Jehiel, Seetam ja Joel
 kolmekesi.

Simei pojad olid Selomit, Hasiel ja Haaran kolmekesi; need
 olid Laedani perekondade peamehed.

Ja Simei pojad olid Jahat, Siina, Jeus ja Berija; need neli
 olid Simei pojad.

Jahat oli peamees, Siisa oli teine; aga Jeusel ja Berijal
 ei olnud palju poegi, seepärast sai neist üks perekond, üks
 teenistustoimkond.

Kehati pojad olid Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel
 neljakesi.

Amrami pojad olid Aaron ja Mooses. Aga Aaron oli igavesti
 eraldatud pühitsema kõige pühamat paika, tema ja ta pojad,
 igavesti suitsutama Issanda ees, teda teenima ja tema nimel
 õnnistama.

Aga jumalamehe Moosese pojad arvati Leevi suguharu juurde.
Moosese pojad olid Geersom ja Elieser.
Geersomi poegi oli Sebuel, peamees.
Ja Elieseri poeg oli Rehabja, peamees; Elieseril ei olnud
 teisi poegi. Aga Rehabja poegi oli väga palju.

Jishari poegi oli Selomit, peamees.
Hebroni pojad olid: Jerija oli peamees, Amarja teine,
 Jahasiel kolmas ja Jekameam neljas.

Ussieli pojad olid: Miika oli peamees ja Jissija teine.
Merari pojad olid Mahli ja Muusi; Mahli pojad olid Eleasar
 ja Kiis.

Kui Eleasar suri, siis ei jäänud tal maha poegi, vaid jäid
 tütred; ja Kiisi pojad, nende sugulased, võtsid need naiseks.

Muusi pojad olid Mahli, Eeder ja Jeremot kolmekesi.
Need olid Leevi pojad nende perekondade kaupa, perekondade
 peamehed, nõnda nagu neid loeti vastavalt nimede arvule
 pea-pealt, need, kes toimetasid Issanda koja
 teenistusülesandeid, kahekümneaastased ja üle selle.

Sest Taavet ütles: „Issand, Iisraeli Jumal, on oma rahvale
 rahu andnud ja igaveseks Jeruusalemma elama asunud.

Seepärast ei tarvitse ka leviidid enam kanda elamut ega
 selle kõiksuguseid teenistusriistu,” -

sest Taaveti viimaste korralduste järgi olid Leevi poegade
 arvus kahekümneaastased ja üle selle -

„vaid nende ülesandeks on abiks olla Aaroni poegadele
 Issanda koja teenistuses, hoolitseda õuede ja kambrite eest,
 puhastada kõike seda, mis on püha, ja igasugune Jumala koja
 teenistuse töö

ühenduses ohvrileibadega, roaohvri peene jahuga ja
 hapnemata õhukeste koogikestega, pannidega ja taignatega,
 igasuguste õõnes- ja pikkusmõõtudega,

seista igal hommikul Issandat tänamas ja kiitmas,
 nõndasamuti ka õhtul,

ja ohverdada kõiki põletusohvreid Issandale
 hingamispäevil, noorkuu päevil ja pühadel, neile määratud arvul
 alaliselt Issanda ees olles.

Nõnda tuleb neil täita kogudusetelgi ja pühamu kohustusi
 ja nende vendade, Aaroni poegade poolt antud kohustusi Issanda
 koja teenistuses.”